Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNEGA PORTALA »ZNANJE.BIZ«

I. Splošno

1. člen

O splošnih pogojih

S spletnim portalom ZNANJE.BIZ upravlja družba DERMOL svetovanje d.o.o., Zavrstnik 5, 1275 Šmartno pri Litiji, Matična številka: 1932608000, Davčna številka: 43604030, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja na znanje.biz, in sicer z namenom omogočati stičišče ponudbe in povpraševanja po aktualnih, kvalitetnih in izobraževalnih vsebinah na različnih strokovnih področjih in področjih življenja.

Vsebina Splošnih pogojev uporabe Portala (v nadaljevanju Splošni pogoji) se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na Portalu, na mobilnih aplikacijah tega portala ali drugih aplikacijah tega portala in s tem povezanimi storitvami ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani Portala.

Splošni pogoji spletnega portala ZNANJE.BIZ so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

2. člen

Uporabljeni pojmi

Lastnik: DERMOL svetovanje d.o.o., Zavrstnik 5, 1275 Šmartno pri Litiji, Matična številka: 1932608000, Davčna številka: SI 43604030

Portal: portal ZNANJE.BIZ, ki je namenjen uporabi Ponudnikov in Uporabnikov ter nudenju stičišča njihove ponudbe in povpraševanja po aktualnih, kvalitetnih in izobraževalnih vsebinah na različnih strokovnih področjih in področjih življenja.

Upravljalec portala: Lastnik

Ponudniki: fizične ali pravne osebe, ki so strokovnjaki na določenem strokovnem področju ter s tega strokovnega področja na Portalu objavljajo svoje aktualne, kvalitetne in izobraževalne vsebine.

Vsebine: lastne izobraževalne vsebine Ponudnika, kot so videi, spletne učilnice ter vsako drugo gradivo in dokumenti v ustrezni elektronski obliki, ki jih Ponudnik posreduje Lastniku oziroma Upravljalcu portala, ki jih objavi na Portalu in do katerih lahko proti plačilu dostopajo Uporabniki.

Uporabniki: fizične ali pravne osebe. Ob tem se upoštevajo podatki, ki jih je Uporabnik oddal ob naročilu ali že ob registraciji.

Uporaba in zlonamerno ravnanje

Kakršnakoli uporaba Portala, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila portalu, tehnični opremi ali Lastniku ni dovoljena. Upravljalec portala si pridržuje pravico nemudoma odstraniti s seznama Uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali Portalu, drugim Uporabnikom ali Ponudnikom.

3. člen

Prizadevanje za točnost informacij

Upravljalec portala si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih spletnega mesta. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, Upravljalec portala izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika. Upravljalec portala se bo na opozorilo odzval v 7 delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu. Upravljalec portala ne odgovarja za točnost objavljenih podatkov, posredovanih s strani Ponudnikov in Prevoznikov.

4. člen

Omejitev odgovornosti

Upravljalec portala si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Portala, za ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja portala v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da Portala ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Portal, Lastnik ali Upravljalec portala ne presojajo Vsebin Ponudnikov in ne odgovarjajo za točnost, resničnost, pravilnost, primernost, ažurnost, aktualnost, strokovnost, preverjenost ipd. Vsebin, ki so jih na Portalu objavili Ponudniki. Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane Uporabnikom, so informativne narave. Za njihovo točnost Lastnik ne jamči ali odgovarja. Lastnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij in/ali Vsebin na Portalu.

Portal, Lastnik ali Upravljalec portala tudi ne odgovarjajo za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi Uporabnikov zaradi uporabe Portala. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do in tekom uporabe Portala.

Portal lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Lastnika oziroma Upravljalca portala. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, Portal ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.

Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

5. člen

Avtorske pravice

Vse pravice, ki izhajajo ali so v zvezi s Portalom, kot na primer, vendar ne omejeno na: spletna stran Portala, aplikacijski programski vmesnik (API), vse vsebine na Portalu ustvarjene s strani Lastnika ali njegovih zaposlenih ali sodelavcev, storitve, ki jih nudi Portal, sedanje in bodoče aplikacije na Portalu, logotipi, kode, so last oziroma pripadajo Lastniku in so zaščitene z avtorskim pravom, zaradi česar je poseganje vanje ali njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), razen za Vsebine Ponudnikov, pri čemer veljajo ista določila ZASP.

Vsebina in informacije na Portalu so za osebno, nekomercialno uporabo Uporabnika in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine, na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjeni za osebno uporabo.

Vsebina Portala t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice Lastnika in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. Portal ter produkti v njegovem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja Lastnika je nedovoljena.

Objavljene Vsebine Ponudnikov in vsa njihova intelektualna lastnina je last Ponudnika. Vse pravice, ki izhajajo ali obstajajo v zvezi z Vsebinami Ponudnika, ki so objavljene na Portalu, so last oziroma pripadajo Ponudniku in so zaščitene z avtorskim pravom, zaradi česar je poseganje vanje ali njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Uporabnik z nakupom dostopa do Vsebin pridobi omejeno, ne-ekskluzivno, ne-prenosljivo pravico dostopati do Vsebin, zgolj za svojo lastno, ne-komercialno uporabo in v lastne izobraževalne namene v skladu s temi Splošnimi pogoji. Kakršnakoli drugačna uporaba Vsebin je prepovedana. Tako Uporabniku Vsebin ni dovoljeno reproducirati, distribuirati, prenašati, prodajati, objavljati, posojati, deliti, spreminjati, prilagajati, urejati, predelati, niti na kakršen koli način prenašati ali omogočati pravico do uporabe in do dostopa do teh Vsebin tretjim osebam.

II. Varovanje osebnih podatkov

6. člen

Splošno o politiki zasebnosti spletnega mesta

S to Politiko zasebnosti se določa pravice in obveznosti Uporabnikov Portala, pri čemer je pomembno to, da Portal spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke Uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo Portala, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, Portal si pridržuje pravico do spremembe le-te kadarkoli. Upravljalca z osebnimi podatki zavezuje Politika in Zakon, ki sta veljavna v trenutku obiska ali uporabe Portala.

7. člen

Skladnost z zakonodajo in uredbami

Upravljalec portala se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in za zagotavljanje pravic posameznikov, kot jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES[1] (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in vsakokrat veljaven zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

8. člen

Obdelava osebnih podatkov s strani Portala je v skladu s Politiko zasebnosti, ločen dokument, sestavni del teh Pogojev.

III. Uporaba spletnega mesta za Uporabnike

9. člen

Registracija uporabniškega računa

Registracija uporabniškega računa na Portalu je za Uporabnika brezplačna. Za registracijo uporabniškega računa na Portalu ter za uporabo in nakup Vsebin objavljenih na Portalu mora biti Uporabnik star vsaj 18 let.

Uporabnik se mora ob prvem nakupu Vsebin na Portalu registrirati in se strinjati s temi Splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Ob registraciji Uporabnik obvezno navede svoj elektronski naslov, opcijsko lahko označi zainteresirana strokovna področja. Portal lahko, ob predhodnem soglasju Uporabnika, Uporabnika obvešča o novih in/ali priporočenih Vsebinah Ponudnikov.

Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Vsak registriran uporabnik ob registraciji določi svoje uporabniško ime in geslo. Geslo je skrito in je znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan čuvati svoje geslo in vnesti verodostojne podatke, tako da bo v njegovem imenu nastopal le on ali pooblaščena oseba.

Upravljalec portala se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki, elektronskimi poštnimi naslovi in telefonskimi številkami v skladu z Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter v skladu s Politiko zasebnosti.

10. člen

Nakup Vsebin

Preko Portala Uporabnik kupi pravico do dostopa do željenih Vsebin. Plačilo se opravi preko ponudnika plačil PayPal. Strošek ponudnika plačila PayPal za izvedbo transakcije plača Uporabnik.

Z nakupom Vsebin Uporabnik pridobi pravico dostopati do Vsebin za ves čas njihove objave na Portalu, vendar najmanj za obdobje 12 mesecev od dne nakupa posamezne Vsebine (Obdobje dostopa).

VKLOPI RAZUM, ZAHTEVAJ RAČUN!

Varnost nakupa

Portal za prenose vseh podatkov Uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili uporabnika. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov

IV. Končne določbe

11. člen

Sprememba splošnih pogojev

Lastnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, spremeni Splošne pogoje. O vsaki spremembi Splošnih pogojev, bo Lastnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava Splošnih pogojev na spletni strani Portala. Šteje se, da se Uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja predmetni Portal.

12. člen

Pristojnost za spore

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Zadnja sprememba: 9. 4. 2020

Znanje.biz
Scroll to Top